Privacy policy statement

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w rekrutacji

Przepisy prawa, tak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (rozporządzenie zwane dalej: „RODO”), jak i ustawy o ochronie danych osobowych, upoważniają Hilti (Poland) Sp. z o.o. do gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach ubiegających się o zatrudnienie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu Pracy.

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest spółka: Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 491, 02-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003816, zwana dalej „Hilti”.

Hilti powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: OchronaDanychOsobowych.pl@hilti.com. Kontakt do Administratora także listownie na adres: Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa.

Dane osobowe w rekrutacji

Hilti przetwarza następujące dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym:
imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe podane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (numer telefonu, adres e-mail), kod pocztowy, miejscowość i kraj, informację o tym, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie pracowała wcześniej w Hilti oraz informację dot. pozwolenia na pracę na wybrane stanowisko. Hilti przetwarza dane osobowe w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Hilti żąda podania innych danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Udostępnienie danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie poprzez aplikację na stronie internetowej https://careers.hilti.pl/pl-pl
Hilti może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Przetwarzanie innych danych osobowych w rekrutacji

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie może stanowić podstawę przetwarzania przez Hilti innych danych osobowych przekazanych poprzez aplikację na stronie internetowej https://careers.hilti.pl/pl-pl. Hilti nie może przetwarzać, nawet za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie, danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa). Brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie na wniosek Hilti lub przekazanych Hilti z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie może stanowić podstawę przetwarzania przez Hilti danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, przy czym brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą:
1. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. także za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zakresie danych wskazanych z części Przetwarzanie innych danych osobowych w rekrutacji – jeśli zaznaczysz Opcję 2.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrazi na to zgodę – – jeśli zaznaczysz Opcję 1. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Hilti (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami; wewnętrzne potrzeby Hilti – zarządzenie zatrudnieniem, sprawozdawczość w zakresie wyboru pracowników) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hilti w zakresie prawa pracy (wymogi dotyczące dokumentacji zawartej w kwestionariuszach osoby ubiegającej się o zatrudnienie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i właściwych przepisów prawa zobowiązujących Hilti do dokumentowania przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie.

Podanie danych osobowych opisanych w części Dane osobowe w rekrutacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W szczególności podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu przeprowadzenia pierwszej części procesu rekrutacyjnego w postaci rozmowy telefonicznej, a podanie kodu pocztowego, miejscowości i kraju niezbędne jest do weryfikacji właściwego wyboru miejsca pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi złożenie i rozpatrzenie aplikacji.
Podanie innych danych osobowych, a także przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- w zakresie wskazanym w punkcie 1. i 2. powyżej – przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, nie dłuższy niż 1 miesiąc;
- w zakresie wskazanym w punkcie 3. powyżej – przez okres 9 miesięcy od dnia wyrażenia zgody – jeśli zaznaczysz Opcję 1.;
- w zakresie wskazanym w punkcie 4. i 5. powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Hilti przechowywać dane (w zależności od tego, który z tych dwóch okresów jest dłuższy).

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Hilti pracowników lub stałych współpracowników na potrzeby administrowania zatrudnieniem i przygotowania dokumentacji kadrowej. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Odbiorcy danych osobowych


Dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
- dostawcom usług zaopatrujących Hilti w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zatrudnienie pracowników oraz zarządzanie organizacją Hilti (w tym firmy rekruterskie, podmioty prowadzące szkolenia, wykonujące badania lekarskie przewidziane przepisami prawa),
- dostawcom usług kadrowych, usług prawnych i doradczych,
- innym podmiotom, którym Hilti powierzy przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych, na przykład platformy do pozyskiwania talentów
- działom osobowym lub technicznym jednostek należących do Grupy Hilti w ramach procesów rekrutacyjnych. Lista jednostek należących do Grupy Hilti dostępna jest pod adresem: link

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji,
- innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to znaczy w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W szczególności niektóre z jednostek należących do Grupy Hilti mogą mieć siedzibę w krajach, które nie zapewniają ochrony danych osobowych w takim samym stopniu jak w Polsce. W takim wypadku, Hilti zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Prawa


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo przenoszenia danych osobowych;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Aby lepiej zrozumieć jakie dane, w jakim celu zbieramy i do czego je wykorzystujemy na naszej stronie internetowej https://careers.hilti.pl/pl-pl
zapoznaj się z Polityką Prywatności. link