Privacy policy statement

Förklaring om integritetspolicy

1. Så länge sparas uppgifter
Mina uppgifter används under den tid min ansökan behandlas. Om ansökan nekas kommer Mina uppgifter automatiskt att raderas inom en månad från det att ansökningsprocessen är avslutad, utom då något annat krävs enligt lag eller om jag samtycker till att ingå i databasen över sökande. I det senare fallet kommer Mina uppgifter att, enligt gällande lagstiftning för uppgiftsskydd och inom ramen för en elektronisk databas, samlas in, bearbetas och användas för databassyftet.

2. Rättslig grund för bearbetning
Bearbetningen av Mina uppgifter för ovan nämnda syfte grundas på samtycke och utgör inte någon skyldighet enligt lag eller avtal eller ett krav för att ingå avtal.
I vilket fall kommer Mina uppgifter att bearbetas enligt gällande lag om uppgiftsskydd och på dagen för dess ikraftträdande i enlighet med EU-direktivet om skydd av personuppgifter. Dessutom ska policyn om uppgiftsintegritet, vilken finns på denna länk,
gälla. Bearbetningen av Mina uppgifter för ovan nämnda syfte grundas på samtycke och utgör inte någon skyldighet enligt lag eller avtal eller ett krav för att ingå avtal.

3. Överföring till bearbetningsföretag
Hilti kan samarbeta med andra enheter inom Hilti Group och andra databearbetningsföretag som är tredje män (t.ex. talangförvärvsplattformar, leverantörer av IT-tjänster). Sådana enheter inom Hilti Group respektive tjänsteleverantörerna kan vara belägna i ett land som inte tillhandahåller samma grad av uppgiftsskydd som mitt hemland. I detta fall garanterar Hilti att sådan mottagare lämnar relevanta och nöjaktiga garantier i form av avtal (t.ex. avtalsklausuler enligt EU-standard) och/eller annan form, avseende uppnående av relevant grad av uppgiftsskydd. Jag är medveten om att jag kan begära att få kopior av dessa garantier från Hilti via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i avsnitt 5.

4. Förklaring om samtycke till integritet – Alternativ 1
Mina uppgifter kommer att av Hilti Svenska AB (Hilti) göras tillgängliga för personal- och/eller tekniska avdelningar inom olika enheter som ingår i Hilti-koncernen (nedan Hilti Group), inom ramen för en ansökningsprocess i följande syften: bedömning av min ansökan av min potentielle överordnade och/eller av behörig HR-personal, vilka i båda fallen kan arbeta för en annan enhet inom Hilti och får bearbetas och användas även efter slutförd ansökningsprocess i ytterligare ett år.
Syftet med ovanstående är att ge Hilti Group möjlighet att komma i kontakt med mig i yrkesrelaterade syften och att eventuellt ta mig i övervägande inom ramen för ett annat erbjudande om anställning (nedan Databassyfte). HR-personalen och beslutsfattare vid respektive tekniska avdelningar inom Hilti Group kommer att ha tillgång till Mina uppgifter. Enheterna inom Hilti Group kan i detta avseende vara belägna i ett land som inte tillhandahåller samma grad av uppgiftsskydd som mitt hemland. Jag accepterar att Mina uppgifter i dessa länder inte kommer att vara skyddade i samma omfattning som de är i mitt hemland. Via denna länk kan jag kontrollera vilka enheter som tillhör Hilti Group.

5. Förklaring om samtycke till integritet – Alternativ 2
Mina uppgifter kommer att av Hilti Svenska AB
(Hilti) göras tillgängliga för personal- och/eller tekniska avdelningar inom olika enheter som ingår i Hilti-koncernen (nedan Hilti Group), inom ramen för en ansökningsprocess i följande syften: bedömning av min ansökan av min potentiella överordnade och/eller av behörig HR-personal, vilka i båda fallen kan arbeta för en annan enhet inom Hilti. HR-personalen och beslutsfattare vid respektive tekniska avdelningar inom Hilti Group kommer att ha tillgång till Mina uppgifter. Enheterna inom Hilti Group kan i detta avseende vara belägna i ett land som inte tillhandahåller samma grad av uppgiftsskydd som mitt hemland. Jag accepterar att Mina uppgifter i dessa länder inte kommer att vara skyddade i samma omfattning som de är i mitt hemland. Via denna länk kan jag kontrollera vilka enheter som tillhör Hilti Group.

6. Mina rättigheter
Jag är införstådd med

(i) att jag när som helst kan återta mitt samtycke till databearbetning avseende ansöknings- och/eller databassyftet, genom att ändra inställningarna på självbetjäningsportalen, utan att ange något skäl, med verkan för framtiden, utan att detta påverkar lagenligheten för bearbetning grundad på samtycket innan detta återtagits,

(ii) att jag kan begära information om och/eller rättelse av Mina uppgifter, att dessa ska raderas eller att bearbetningen av dem ska begränsas eller att Mina uppgifter den 25 maj 2018 överförs i ett maskinläsbart format, samt

(iii) att jag kan framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

7. Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig
Sara Olofsson
Sustainability Manager, Sustainability
Phone: +46 702262290
Email: Sara.Olofsson@Hilti.com
Address: Testvägen 1, 232 22 Arlöv, Sweden